Zapraszamy do zgłoszenia gabinetów ginekologicznych, szkół rodzenia i przychodni POZ.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zgłoszenie

Typ miejsca:
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pelargos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000010090, NIP: 5251568829, tel. +48 22 837 93 48, e-mail: sekretariat@pelargos.com.pl (dalej także: „Pelargos”),
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Pelargos to: inspektor@pelargos.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe Pelargos przetwarzać będzie w celu realizacji programu „Niebieskie Pudełko” oraz marketingu produktów lub usług oferowanych przez Pelargos sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Pani/Pana dane Pelargos może przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotom obsługującym naszą stronę internetową oraz zajmującym się obsługą organizowanych przez nas konkursów i akcji promocyjnych) oraz podmiotom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy, urzędy skarbowe itp.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pana uczestnictwa w programie „Niebieskie Pudełko”.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Ma Pani/Pan prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Pelargos dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych na tym formularzu jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.