Pelargos Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 71
01-651 Warszawa
telefon: +48 22 837 93 48, fax: +48 22 378 29 54
email: pelargos@pelargos.com.pl
NIP: 525-15-68-829
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 10090
Kapitał zakładowy: 75.000 PLN