1. ORGANIZATOR
1.1. Konkurs „Lovela dla Położnych” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez jest RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), ul. Okunin 1, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000093441, kapitał zakładowy 2691843000,00 PLN, NIP 5311705018 (zwaną dalej: „Organizatorem” lub „RB”). Celem Konkursu jest promocja Organizatora i dystrybuowanej przez niego marki produktów.
1.2 Wykonawcą konkursu jest Pelargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 10090, kapitał zakładowy 75.000 zł., NIP 525-15-68-829 (dalej zwaną „Wykonawcą”).
1.3 Konkurs jest prowadzony na platformie e-learnigowej „Położna Doradcą – warsztaty edukacyjne dla położnych 2024” pod adresem: https://click.niebieskiepudelko.pl/3UBDDCc zwanej dalej „Witryną”). Administratorem Witryny jest Wykonawca.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.2 W Konkursie może uczestniczyć każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”):
2.2.1 jest osobą fizyczną, obywatelem RP zameldowanym w Polsce na stałe, ukończyła 18 lat;
2.2.2 jest położną biorącą udział w szkoleniu na Witrynie;
2.2.3 akceptuje warunki niniejszych Zasad oraz spełnia wszystkie warunki Konkursu.

2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Wykonawcy, osoby pozostające
z Organizatorem lub Wykonawcą w stosunku cywilnoprawnym oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1 I etap Konkursu rozpoczyna się 16 maja 2024 r. a kończy 9 czerwca 2024 r.
3.2 II etap Konkursy rozpoczyna się 10 czerwca 2024 r. a kończy 9 lipca 2024 r.
3.3 III etap Konkursu rozpoczyna się 10 lipca 2024 r. a kończy 8 sierpnia 2024 r.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 Osoby, które chcą uczestniczyć w Konkursie muszą być zarejestrowane lub zarejestrować się w Witrynie, a następnie wziąć udział w Konkursie znajdującym się na Witrynie. Po zarejestrowaniu Uczestnicy są identyfikowani na podstawie adresu email, który podali podczas rejestracji.
4.2 Wymogami uczestnictwa w konkursie są:
4.2.1 zarejestrowanie się na Witrynie lub zalogowanie w Witrynie
4.2.2 wzięcie udziału w szkoleniu na Witrynie
4.2.3 wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Odpowiedz, czym jest dla Ciebie kangurowanie? (dalej: „Zadanie konkursowe”) i wysłanie Zadania konkursowego na adres e-mail konkurslovela@pelargos.com.pl
4.3 Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie i ma obowiązek zaakceptować niniejsze Zasady Konkursu, co stanowi potwierdzenie przyjęcia ich do stosowania przez Uczestnika.
4.4 Wytyczne dotyczące treści odpowiedzi na Zadanie Konkursowe:
4.4.1 Uczestnik gwarantuje, że będzie postępował zgodnie z wytycznymi dotyczącymi treści odpowiedzi. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z ich naruszenia lub spowodowane przez ich naruszenie. Co więcej, w przypadku wniesienia takich roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią, Uczestnik chroni i w pełni zabezpiecza Organizatora lub Wykonawcę przed takimi roszczeniami.
4.4.2 Uczestnik gwarantuje bez względu na okoliczności, że przesłana przez niego odpowiedź w Konkursie jest jego autorską i kreatywną inwencją. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść odpowiedzi i gwarantuje, że posiada wyłączne prawo do korzystania z odpowiedzi zgodnie z ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, używanie jej nie narusza żadnych praw osoby trzeciej i w razie potrzeby jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora lub Wykonawcę praw do korzystania z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe bez wynagrodzenia.
4.4.3 Odpowiedź musi być zgodna z poniższymi wytycznymi oraz nie może:
• naruszać prawa,
• zawierać przekleństw lub innych zwrotów albo słów uznanych za niecenzuralne,
• zawierać treści szokujących,
• zawierać treści obscenicznych, agresywnych, pełnych przemocy,
• zawierać treści pornograficznych ani seksualnych,
• zawierać treści obraźliwych ani nieodpowiednich dla jakiejkolwiek osoby, w tym Jury lub Organizatora lub Wykonawcy,
• zawierać treści obraźliwych dla jakiegokolwiek uczestnika,
• zawierać treści obraźliwych dla jakiejkolwiek osoby trzeciej,
• zawierać danych osobowych jakiejkolwiek osoby trzeciej, z wyjątkiem Uczestnika,
• odwoływać się do konkurencyjnych marek lub produktów,
• przedstawiać innych marek lub produktów nieprodukowanych przez Organizatora
• zawierać treści reklamowych ani sugerować działalności reklamowej,
• zawierać odniesień do wszelkich innych stron internetowych,
• być chroniona jakimkolwiek prawem własności intelektualnej.
4.4.4 W przypadku, gdy treść odpowiedzi narusza dowolną z powyższych zasad, Organizator lub Wykonawca nie przyjmie jej, jako odpowiedzi w Konkursie i nie będzie brał jej pod uwagę w rozstrzygnięciu Konkursu, o czym poinformuje Uczestnika, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.4.5 W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia uczestnictwa, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Zasadach Konkursu.
4.4.6 Na podstawie wszystkich odpowiedzi jury składające się z 3 osób (zwane dalej „Jury”) wybiera spośród tych Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu określone w punktach 2, 4.1. oraz 4.2, zwycięzców według subiektywnych kryteriów ustalonych przez Jury. Jury wybiera najbardziej kreatywne i najbardziej interesujące odpowiedzi wedle własnego uznania, za które Organizator lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności w żadnej formie.
4.4.7 W ciągu 30 dni od zakończenia każdego etapu Konkursu spośród wszystkich prawidłowo przesłanych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zostanie wyłonionych:
4.4.7.1 W I etapie Konkursu – 6 zwycięzców nagród, o których mowa w punkcie 5.1 Zasad Konkursu oraz dodatkowo 6 Uczestników zakwalifikowanych zostanie na listę rezerwową
4.4.7.2 W II etapie Konkursu – 7 zwycięzców nagród, o których mowa w punkcie 5.1 Zasad Konkursu oraz dodatkowo 7 Uczestników zakwalifikowanych zostanie na listę rezerwową.
4.4.7.3 W III etapie Konkursu – 7 zwycięzców nagród, o których mowa w punkcie 5.1 Zasad Konkursu oraz dodatkowo 7 Uczestników zakwalifikowanych zostanie na listę rezerwową.
4.4.8 Zwycięzca przenosi na Organizatora lub Wykonawcę prawa do korzystania z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe bez wynagrodzenia i udziela zgody na anonimową publikację odpowiedzi na zadanie konkursowe w materiałach Organizatora lub Wykonawcy, w tym w newsletterach. 

5. NAGRODY

5.1 Uczestnicy Konkursu mogą zdobyć następujące pakiety nagród rzeczowych (zwane dalej „Nagrodą”):

5.2 Wykonawca Konkursu powiadamia zwycięzcę o wygranej za pośrednictwem poczty email na adres podany podczas rejestracji. Wykonawca dokonuje maksymalnie 3 prób skontaktowania się ze Zwycięzcą. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z powyższych prób Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ostatniego wysłania wiadomość e-mail, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. Wykonawca wówczas nie przyznaje takiemu Zwycięzcy żadnej dodatkowej możliwości odebrania Nagrody, a Nagroda nieodebrana przez zwycięzcę zostanie przyznana kolejnemu zwycięzcy z listy rezerwowej. Zwycięzca (albo inny Uczestnik) jest zobowiązany do współpracowania z Wykoanwcą, w celu właściwego odebrania Nagrody.

5.3 Wykonawca kontaktuje się ze Zwycięzcą w celu weryfikacji, czy spełnia on wszystkie wymogi określone w niniejszych Zasadach oraz w celu potwierdzenia danych osobowych i korespondencyjnych zwycięzcy. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od skutecznego skontaktowania się z nim do przesłania na adres e-mail Wykonarcy: pelargos@pelargos.com.pl potwierdzenia danych korespondencyjnych.

5.4 Prawa do nagrody nie można przenieść na inną osobę ani w zamian za nagrodę rzeczową żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Wykonawca przekazuje Nagrodę pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu i po skutecznym poinformowaniu zwycięzcy. Jeżeli zwycięzca nie odbiera Nagrody z dowolnej przyczyny nieleżącej wyłącznie po stronie Wykonawcy, wówczas traci uprawnienie do otrzymania Nagrody, a Nagroda zostaje przyznana kolejnemu zwycięzcy z listy rezerwowej.

5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę ani zniszczenie Nagrody po jej przekazaniu firmie kurierskiej aż do chwili dostawy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie lub sposób eksploatacji Nagrody przez zwycięzców. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Wykonawca nie przyjmuje żadnych wniosków ze strony zwycięzców o wszelką zmianę czasu lub metody odebrania Nagród.

5.6 W przypadku gdy zwycięzcy nie pasuje termin odebrania Nagrody lub też nie odbiera Nagrody z dowolnej przyczyny nieleżącej po stronie Wykonawcy, zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania ustalenia nowego terminu wydania Nagrody i traci on uprawnienie do otrzymania Nagrody, a Nagroda zostaje przyznana kolejnemu zwycięzcy z listy rezerwowej.

6. OPODATKOWANIE

6.1 Organizator korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 a ustawy o PIT.
6.2 W związku z przekazaniem Nagrody w Konkursie Wykonawca nie wydaje Zwycięzcom dokumentu księgowego.
6.3 Wszystkie inne koszty wynikające z wygranej Nagrody ponosi wyłącznie Zwycięzca.

7. ZASADY OCHRONY DANYCH

7.1 W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (“RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Pelargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 71, 01-651 Warszawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatora. Wykonawca nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników Konkursu do Organizatora. Wykonawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.

7.2 Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, numer telefonu, adres korespondencyjny będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika, w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie https://pelargos.pl/daneosobowe/.

7.3 Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich, w celu doręczenia Nagrody Uczestnikowi Konkursu. Dane zebrane w Konkursie odnośnie do Uczestników, którym Organizator wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.
7.4 W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora. Korespondencję należy kierować na adres e-mail Organizatora: inspektor@pelargos.com.pl. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, który wykonuje obowiązek odpowiadania na ich żądania. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Uczestnikowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.

7.5 Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

8.1 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się w pełni z postanowieniami zawartymi w niniejszych Zasadach oraz je zrozumiał, a także wyraża na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie oznacza obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach.

8.2 Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody.

8.3 Jeżeli Organizator lub Wykonawca w sposób uzasadniony podejrzewa, że jakikolwiek Uczestnik manipuluje w dowolny sposób Witryną lub nie przestrzega postanowień zawartych w Zasadach Konkursu, wówczas może wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.

8.4 Rejestrując się, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść, wydajność, prędkość transmisji komunikatów i danych, a także prędkość komunikatów protokołu trackback Konkursu zależy od technologii dostawcy, na którą mogą negatywnie wpływać zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, przede wszystkim (między innymi) błąd połączenia, wydajność serwera, utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Wykonawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym punktem.
8.5 Pełen zbiór Zasad można uzyskać na Witrynie oraz pod adresem Wykonawcy Konkursu określonym w punkcie 1.2 niniejszych Zasad.

Warszawa, dnia 16.05.2024 r.