1. Organizator
  • Konkurs „Cudocell max dla Położnych” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Pelargos spółkę
   z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 10090, kapitał zakładowy 75.000 zł., NIP 525-15-68-829 (zwaną dalej: „Organizatorem”) na zlecenie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. z siedzibą w Zakroczymiu, ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089602,  NIP: 5311495443, REGON: 016295922, nr BDO: 000117403 (zwaną dalej „Lekam”).
  • Konkurs jest prowadzony na platformie e-learnigowej: https://bit.ly/3KZvocp (zwanej dalej „Witryną”).
 1. Uczestnictwo w Konkursie
 • W Konkursie może uczestniczyć każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”):
  • jest osobą fizyczną, obywatelem RP, ukończyła 18 lat;
  • jest położną biorącą udział w szkoleniu na platformie e-learningowej;
  • akceptuje warunki niniejszych Zasad oraz spełnia wszystkie warunki Konkursu.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Lekam oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.
 1. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 09-05-2022, a kończy dnia 31-07-2022 r.

 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 • Osoby, które chcą uczestniczyć w Konkursie muszą wziąć udział w Konkursie znajdującym się na Witrynie w części „Cudocell max – konkurs dla położnych”. Wymogami uczestnictwa w konkursie są:
  • wysłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe „Największe wyzwania dotyczące pielęgnacji odpieluszkowego zapalenia skóry u niemowlęcia, z którymi spotkała się Pani/Pan na swojej drodze zawodowej” na adres e-mail konkurs_cudocell@pelargos.com.pl, (dalej: „zadanie konkursowe”);
  • uzupełnienie danych adresowych w swoim profilu, w którym należy po­­dać imię i nazwisko, pełen adres pocztowy wraz z kodem pocztowym, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku wygranej, adres e-mail, numer telefonu.
 • Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie i ma obowiązek zaakceptować  niniejsze Zasady Konkursu.
 • Wytyczne dotyczące treści odpowiedzi na Zadanie Konkursowe:­

Uczestnik gwarantuje, że będzie postępował zgodnie z wytycznymi dotyczącymi treści odpowiedzi. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z ich naruszenia lub spowodowane przez ich naruszenie. Co więcej, w przypadku wniesienia takich roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią, Uczestnik chroni i w pełni zabezpiecza Organizatora przed takimi roszczeniami.

Uczestnik gwarantuje bez względu na okoliczności, że przesłana przez niego odpowiedź w Konkursie jest jego autorską i kreatywną inwencją. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść odpowiedzi i gwarantuje, że posiada wyłączne prawo do korzystania z odpowiedzi zgodnie z ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, używanie jej nie narusza żadnych praw osoby trzeciej i w razie potrzeby jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora lub na Lekam praw do korzystania z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe bez wynagrodzenia.

Odpowiedź musi być zgodna z poniższymi wytycznymi oraz nie może:

 • naruszać prawa,
 • zawierać przekleństw lub innych zwrotów albo słów uznanych za niecenzuralne,
 • zawierać treści szokujących,
 • zawierać treści obscenicznych, agresywnych, pełnych przemocy,
 • zawierać treści pornograficznych ani seksualnych,
 • zawierać treści obraźliwych ani nieodpowiednich dla jakiejkolwiek osoby, w tym Jury  lub Organizatora lub Lekam i/lub produktów Lekam,
 • zawierać treści obraźliwych dla jakiegokolwiek uczestnika,
 • zawierać treści obraźliwych dla jakiejkolwiek osoby trzeciej,
 • zawierać danych osobowych jakiejkolwiek osoby trzeciej, z wyjątkiem Uczestnika,
 • odwoływać się do konkurencyjnych marek lub produktów,
 • przedstawiać innych marek lub produktów nieprodukowanych przez Lekam,
 • zawierać treści reklamowych ani sugerować działalności reklamowej,
 • zawierać odniesień do wszelkich innych stron internetowych,
 • być chroniona jakimkolwiek prawem własności intelektualnej.

W przypadku, gdy treść odpowiedzi narusza dowolną z powyższych zasad, Organizator nie przyjmie jej, jako odpowiedzi w Konkursie i nie będzie brał jej pod uwagę w rozstrzygnięciu Konkursu, o czym poinformuje Uczestnika, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia uczestnictwa, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Zasadach Konkursu.
 • Na podstawie wszystkich odpowiedzi jury składające się z 3 osób (zwane dalej „Jury”) wybiera spośród tych Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu określone w punktach 2, 4.1. oraz 4.2, zwycięzców według subiektywnych kryteriów ustalonych przez Jury. Jury wybiera najbardziej kreatywne i najbardziej interesujące odpowiedzi wedle własnego uznania, za które Organizator ani Lekam nie ponoszą odpowiedzialności w żadnej formie.
 • Zwycięzcy nagród wyłonieni zostaną spośród wszystkich prawidłowo dokonanych w Konkursie zgłoszeń w następujących terminach:
  • I, II, III, IV i V Zwycięzca nagrody wyłaniany jest spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali prawidłowych zgłoszeń w terminie do 13-06-2022 r.
  • VI, VII, VIII, IX i X Zwycięzca nagrody wyłaniany jest spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali prawidłowych zgłoszeń w terminie do 05-07-2022 r.
  • XI, XII, XIII, XIV, XV Zwycięzca nagrody wyłaniany jest spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali prawidłowych zgłoszeń w terminie do 05-07-2022 r.

  • Zwycięzca przenosi na Organizatora lub na Lekam prawa do korzystania z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe bez wynagrodzenia i udziela zgody na anonimową publikację odpowiedzi na zadanie konkursowe w materiałach Organizatora lub Lekam, w tym w newsletterach.
 1. Nagrody
 • Uczestnicy Konkursu mogą zdobyć następujące pakiety nagród rzeczowych (zwane dalej „Nagrodą”):
ProduktIlość produktów przypadających 1  zwycięzcyWartość pojedynczej nagrody rzeczowejCałkowita ilość nagródCałkowita wartość nagród rzeczowych
  SHECELL INNOVATION LAB 40+ KREM NA DZIEŃ        1      149,99 PLN      152249,85 PLN
 • Do każdej Nagrody rzeczowej Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości 11,11% wartości brutto wydanej nagrody rzeczowej. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do zatrzymania nagrody pieniężnej i przeznaczenia jej na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej Nagrody rzeczowej.
 • Organizator powiadamia zwycięzcę w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu, pocztą elektroniczną na podstawie danych przekazanych przez zwycięzcę. Organizator dokonuje maksymalnie 3 prób skontaktowania się ze Zwycięzcą. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z powyższych prób, Organizatora w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ostatniego wysłania wiadomość e-mail, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. Organizator wówczas nie przyznaje takiemu zwycięzcy żadnej dodatkowej możliwości odebrania Nagrody, a Nagroda nie odebrana przez zwycięzcę zostanie przyznana innemu Uczestnikowi. Zwycięzca (albo inny Uczestnik) jest zobowiązany do współpracowania z Organizatorem, w celu właściwego odebrania Nagrody.
 • Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą w celu weryfikacji, czy spełnia on wszystkie wymogi określone w niniejszych Zasadach oraz w celu potwierdzenia danych osobowych i korespondencyjnych zwycięzcy. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od skutecznego skontaktowania się z nim do przesłania na adres e-mail Organizatora: pelargos@pelargos.com.pl potwierdzenia danych korespondencyjnych.
 • Prawa do nagrody nie można przenieść na inną osobę ani w zamian za nagrodę rzeczową żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Organizator przekazuje Nagrodę pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu i po skutecznym poinformowaniu zwycięzcy. Jeżeli Zwycięzca nie odbiera Nagrody z dowolnej przyczyny nieleżącej wyłącznie po stronie Organizatora, wówczas traci uprawnienie do otrzymania Nagrody, a Nagroda zostaje przyznana innemu Uczestnikowi.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę ani zniszczenie Nagrody po jej przekazaniu firmie kurierskiej aż do chwili dostawy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie lub sposób eksploatacji Nagrody przez zwycięzców. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie przyjmuje żadnych wniosków ze strony zwycięzców o wszelką zmianę czasu lub metody odebrania Nagród.
 • W przypadku gdy zwycięzcy nie pasuje termin odebrania Nagrody lub też nie odbiera Nagrody z dowolnej przyczyny nieleżącej po stronie Organizatora, zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania ustalenia nowego terminu wydania Nagrody i traci on uprawnienie do otrzymania Nagrody, a Nagroda zostaje przyznana innemu Uczestnikowi.
 1. Opodatkowanie

Nagrody w Konkursie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, każda nagroda pieniężna przyznana Uczestnikowi łącznie z Nagrodą rzeczową, nie będzie wydana Uczestnikowi, lecz zostanie w całości przekazana przez Organizatora na rzecz właściwego urzędu skarbowego, tytułem należnego podatku dochodowego od wydanej Uczestnikowi Nagrody rzeczowej. Organizator, który jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze
i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej w Konkursie. Wszystkie inne koszty wynikające z wygraną Nagrodą ponosi wyłącznie Uczestnik.

 1. Zasady ochrony danych
 • Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Pelargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 71, 01-651 Warszawa.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego i numeru telefonu uczestnika są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Administratora dostępną na stronie  https://niebieskiepudelko.pl/daneosobowe/
 • Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika. Organizator udostępni dane kontaktowe uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Nagrody uczestnikowi Konkursu. Dane zebrane w Konkursie odnośnie uczestników, którym Organizator wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.
 • W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora. Korespondencję należy kierować na adres e-mail Organizatora: inspektor@pelargos.com.pl. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, który wykonuje obowiązek odpowiadania na ich żądania. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. Postanowienia ogólne
 • Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się w pełni z postanowieniami zawartymi w niniejszych Zasadach oraz je zrozumiał, a także wyraża na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie oznacza obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach.
 • Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody.
 • Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że jakikolwiek Uczestnik manipuluje w dowolny sposób Witryną lub nie przestrzega postanowień zawartych w Zasadach Konkursu, wówczas może wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
 • Rejestrując się, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść, wydajność, prędkość transmisji komunikatów i danych, a także prędkość komunikatów protokołu trackback Konkursu zależy od technologii dostawcy, na którą mogą negatywnie wpływać zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, przede wszystkim (między innymi) błąd połączenia, wydajność serwera, utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Lekam nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym punktem.